Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Tswana Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Tswana Dictionary

Afrika
Asia
Bamoseleme
Gandhi
Jesu
Johane
Mareko
Nowa
Petere
Turkey
adima madi
adinkra
akantsha
algebra
amarinya
amogela
anaanela
apaya
ba
baagi
baakanya
babalesegileng
bagolo
banana
bank
bannye
base
basha
batsadi
beela dilo
boalong
bodirelong
boemo
bogale
bogologolo
bogosi
boikarabelo
boikgodiso
boitshwaro
boitumelo
bojalwa
bojalwa bo
bokahohle
bolao
boleng
boleta
boloka
bolwetsi
bomo
bontsha
bopelonomi
bopelontle
bopelotelele
bopelotshetlha
bopelotshweu
borakete
borwa jwa
botlolo
botsa
botsalo
botshelo
bua
bula
bupi
cerium
diaparo
dieie
dihele
dijo
dikgakologo
dikhutlong
dimi
dingaka
dingwe
dintsi
dipalo
diphologolo
diragala
diragaletseng
dirisa
ditlhomeso
ditlhong
dituediso
ditšhabatšhaba
dumedisa
e
ela tlhoko
entela
epa
etelela pele
eteletswe pele
etsa
eya
fana
fano
fela
felo
fetola
fihla
fitlha
fluorine
fola
folete
foromo
gakologelwa
gana
gape
gare
go wa
godimo thata
gompieno
gore
hiplife
hira
hlapa
hlapi
ikanya
imeile
inola
ipelela
italy
ithuta
itsamaela
jaaka
jang
ka boyone
ka se
kadimo
kamoso
kelotlhoko
kgaolo
kgaolotlhopho
kgatlhego
kgato
kgoboga
kgogo
kgolegelong
kgotlatshekelo
kgwedi
khapete
khemiseteri
khokhonate
khomputa
khutlotharo
koko
kolobe
koloi
kotsi
kutlwelobotlhoko
kwala
laola
latelela
leano
lebeiti la bojelo
leboga
lebokoso
lee
lefatshe
lefela
lefelong
lefifi
lefoko
legae
legetleng
legodu
lekaneng
lekgoa
lekgwafo
lekoko
lela
lelapa
lelomo
lenao
lentswe
leru
letlhakoreng
letsatsi
letswai
lomao
lona
lorato
lotlhe
maatla
mabadi
mabowa
madi
magala
maikaelelo
makasine
manobonobo
maragong
marapo
masisi
matseno
me
mekgwa
menku
meya
mmarakeng
mmele
mmê
modiidi
modumo
mofine
mogaka
mogare
mogatla
molekane
molelo
mongwe
monnamotswe
morago
moragonyana
moriri
mosadi
mosetsane
mosimane
mosimolodi
mosola
motheo
motho
motlhofo
motsadi
motshameki
motshe wa godimo
motswakwa
mpho
mpopi
nako
namune
naya
ngaka
ngwaga
ngwana
ngwe
ngwedi
nka
nku
nne
ntlha
ntlo
nwa
nwaya
nyalane
oketsa
oketsege
opa diatla
otele
patella
pedi
pego
pele
pelokgale
pene
pensele
pepere
peretsetswana
phaposing ya bonno
phatlalatsa
phetogo
phimolakeledi
phologolo
pitse ya naga
pitsi
polasi
polokelotshedimosetso
ponatshegelong
pudi
pula
rata
ratan
re
reisi
repe
robala
robedi
rona
rulaganngwa
saense
sakatuku
se segolo
se-twi
seabe
sealemowa
seatla
seba
sebaka
sehlako
sehlare
sekolo
selekanyo
selemo
senkgwe
sepatela
sepe
seporo
seruiwa
sethulelo
setilo
setimiela
setlhatswameno
setlogolwana
setse
setudio
simolola
simololang
sireletsa
sofa
some le boraro
some le borobedi
some le bosupa
supa
taelo
tantshe
tedu
thamalakane
tharo
thata
thekenoloji
thelebishene
thoba
thobwa
tla
tlhabanō
tlhagotshedimosetso
tlhaloso
tlhano
tlhoka
tlhole
tlhophang
tlhwatlhwa
tlotla
tlou
toro
toropo
tsala
tsamaiso
tseba
tsebe
tshegetso
tshephe
tshupamolato
tshwara
tsiakgope
tsoma
tswelela
tumelo
utlwa
wena
wetse
zirconium
.