Hlapa seatla -agago le tshela!

Tshameke thanodi motshameko.

_ _ _ nna lefoko.

Thanodi nka lefoko.

Tswana Thanodi -

Afrika
Asia
Bamoseleme
Gandhi
Jesu
Johane
Mareko
Nowa
Petere
Seo se ile sa eketseha ka potlako
Turkey
adima madi
adinkra
akantsha
algebra
amarinya
amogela
anaanela
apaya
arabela
asiti e ntsi
ba
baagi
baakanya
babalesegileng
bagolo
banana
bank
bannye
base
basha
batsadi
beela dilo
betsa
biri
boalong
bodirelong
boemo
bogale
bogologolo
bogosi
boikarabelo
boikgodiso
boitshwaro
boitumelo
bojalwa
bojalwa bo
bokahohle
bolao
bolelang
bolelela pele
boleng
boleta
boloka
bolwetsi
bomo
bontsha
bopelonomi
bopelontle
bopelotelele
bopelotshetlha
bopelotshweu
borakete
borwa jwa
botlolo
botsa
botsalo
botshelo
bua
bula
bupi
cerium
di-shrimp
diaparo
dieie
dihele
dijo
dikgakologo
dikgolo
dikhutlong
dikotsi
dimi
dingaka
dingwe
dintsi
dipalo
diphologolo
diraba
diragala
diragaletseng
dirisa
ditheong
dithito
ditlhare
ditlhomeso
ditlhong
dituediso
ditšhabatšhaba
dumedisa
e
ela tlhoko
entela
epa
etelela pele
eteletswe pele
etsa
etsa lerato
eya
fana
fano
fela
felo
fetola
fihla
fitlha
fitlhelele
fluorine
fola
folete
foromo
gakologelwa
gana
gape
gare
go wa
gobelele
godimo thata
godisa
gompieno
gore
hiplife
hira
hlapa
hlapi
ikanya
ikanyang
ikwatlhaya
imeile
inola
ipelela
italy
ithuta
itsamaela
itumedisang
jaaka
jang
ka boyone
ka morao
ka se
kadimo
kamoso
karabo
kelotlhoko
kgaolo
kgaolotlhopho
kgapetla
kgatlhego
kgato
kgoboga
kgogo
kgolagano
kgolegelong
kgomaretsa
kgotlatshekelo
kgwedi
khapete
khemiseteri
khokhonate
khomputa
khutlotharo
khutsafalo
koko
kolobe
koloi
kopanya
kotsi
kutlwano
kutlwelobotlhoko
kwala
laola
lapa
latelang
latelela
leano
lebeiti la bojelo
leboga
lebokoso
lee
lefatshe
lefela
lefelong
lefifi
lefoko
legae
legetleng
legodu
leka
lekaneng
lekanngwa
lekgoa
lekgwafo
lekoko
lela
lelapa
lelomo
lenao
lentswe
leru
leswe
letlhakoreng
letsapa
letsatsi
letswai
lomao
lona
lorato
lotlhe
lumela
maatla
mabadi
mabapi
mabowa
madi
magala
maikaelelo
makasine
manobonobo
maragong
marapo
masisi
mathata
matseno
matswela
me
mekgwa
menku
meya
mmarakeng
mmele
mmulatsela
mmê
modiidi
modumo
moela
mofine
mogadibo
mogaka
mogare
mogatla
mogwe
molekane
molelo
molemo
mongwe
monna
monnamotswe
monnawe
montle
morago
moragonyana
moriri
mosadi
mosamo
mosetsane
mosifa
mosimane
mosimolodi
mosola
mosweu
motaki
mothapiwa
motheo
motho
motlakase
motlhofo
motsadi
motsalwapele
motshameki
motshe wa godimo
motshotelo
motsoako
motsotso
motswakwa
moya
mpho
mpopi
nako
nama
namune
naya
ne
ngaka
ngwaga
ngwana
ngwe
ngwedi
nitame
nka
nku
nna
nne
nnela ruri
nnye
ntlha
ntlo
ntlwana ya boithomelo
ntwa
nwa
nwaya
nwelela
nyalane
nyorwa
nyutlease
o
oka
oketsa
oketsege
opa diatla
otele
patella
pedi
pego
pele
pelokgale
pene
pensele
pepere
peretsetswana
phaposing ya bonno
phatlalatsa
phetogo
phimolakeledi
phologolo
pitse ya naga
pitsi
polasi
polokelotshedimosetso
ponatshegelong
pudi
pula
rata
ratan
re
reisi
repe
robala
robedi
romela
rona
rulaganngwa
saense
sakatuku
se segolo
se-twi
seabe
sealemowa
seatla
seba
sebaka
sehlako
sehlare
sekolo
selekanyo
selemo
senkgwe
sepatela
sepe
seporo
seruiwa
sethulelo
setilo
setimiela
setlhatswameno
setlogolwana
setse
setudio
simolola
simololang
sireletsa
sofa
some le boraro
some le borobedi
some le bosupa
supa
taelo
tantshe
tedu
tesetamente
thamalakane
thanodi
tharo
thata
thato
thekenoloji
thelebishene
thoba
thobwa
tla
tlhabanō
tlhagotshedimosetso
tlhaloso
tlhano
tlhoka
tlhole
tlhophang
tlhwatlhwa
tlotla
tlou
toro
toropo
tsala
tsamaiso
tseba
tsebe
tshegetso
tshenolo
tshephe
tshupamolato
tshwara
tshwetso
tsiakgope
tsoma
tswelela
tumelo
u phela joang
utlwa
wena
wetse
zirconium
.